Закажите звонок

Отправить
×

Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.
×

List of publications for

×

Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Issue 11-12/2015

Policy and the national minorities in Poland. Social and philosophical aspect

DOI: https://doi.org/10.29013/AJH-16-11.12-74-78

Pages: 74 - 78

Authors: Bobryk A., Kalita C.

Abstract: The problem of national and ethnic minorities is connected with the asymmetry which exists between the “majority” and the “minority” on the ontological level. Minorities have to be protected mainly by legal protections on the national and international legislation level. In Poland different type processes can be observed, which from the one side give the emancipation of the minorities and from the other side reduce it to the folklore. According to the migrating processes the situation of minority can depend of the permanent changes on political level in range of protection of majority and the inclusion of minority

Keywords: national minorities, ethnic minority, policy, Poland, asymmetry, right, safety, folklore, emancipation, inclusion.

Bibliography:
1. Bauman Z., Community. Seeking Safety In an Insecure World, Cambridge 2001.
2. Bauman Z., Europe an Unfinished Adventure, Cambridge 2004.
3. Bauman Z., Wasted Lives: Modernity and its Outcasts, Oxford 2004.
4. Bobryk A., Usage of mother tongue by minorities in public life in Poland. The example of the German minority, [in:] The
Fifth International Conference on History and Political Sciences. Proceedings of the Conference ( January 23, 2015),
ed. K. Orzechowska, Vienna 2015.
5. Bobryk A., Wielokulturowość w edukacji. Szkolnictwo mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego w Polsce,
[in:] Bezpieczeństwo Edukacja Wychowanie, v. II, Edukacja i wychowanie dla bezpieczeństwa w przeszłości i współcześnie.
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Kunikowskiemu, ed. S. Jaczyński, A. Araucz-Boruc, G. Wierzbicki,
Siedlce 2015.
6. Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010.
7. Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995, Lublin 2000.
8. Davies N., God’s Playground. A History of Poland, Oxford 1981.
9. http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/mniejszosci/wyniki-narodowego-spis/7096, Ludnosc-wg-rodzaju-i‑zlozonosci-
identyfikacji-narodowo-etnicznych-w‑2011‑r.html
10. http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/rejestry/rejestr-gmin/6794, Rejestr-gmin-na-ktorych-obszarze-sa-uzywane-
nazwy-w‑jezyku-mniejszosci.html
11. http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/rejestry/urzedowy-rejestr-gmin/6884, Urzedowy-Rejestr-Gmin-w‑ktorych-
jest-uzywany-jezyk-pomocniczy.html
12. http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm
13. Kalita C., Etnos słowiański a państwo narodowe, [in:] Менталитет славян и интеграционные процессы: история,
современность, перспективы, ed. W. W. Kirienko, Homel 2007.
14. Kalita C., Idea wolności w myśli filozoficznej i politycznej siedemnastego wieku, Siedlce 2007.
15. Kalita C., Stereotypowy obraz Białorusinów w świadomości młodych Polaków z obszarów przygranicznych wschodniej
Polski, [in:] Stosunki polsko-białoruskie, v. 2: Społeczeństwo i polityka, ed. S. Jaczyński, R. Pęksa, Siedlce 2009.
16. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., “Dziennik Ustaw”, 1997, nr 78, poz. 483.
17. Mały rocznik statystyczny Polska 2015 (Concise Statistical Yearbook of Poland, Central Statistical Office), Warszawa 2015.
18. Mironowicz E., Polityka narodowościowa PRL, Białystok 2000.
19. Nikitorowicz J., Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Sopot 2010.
20. Plewako J., Mniejszości narodowe w wymiarze lokalnym, Lublin 2009.
21. Rytel-Warzocha A., “Przegląd Naukowy Disputatio”, 2010, v. XI.
22. Sadowski A., Socjologia wielokulturowości jako nowa subdyscyplina socjologiczna, “Pogranicze. Studia Społeczne”, 2011,
v. XVIII.
23. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy, “Dziennik Ustaw”, 2011, nr 88, poz. 553.
24. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. O mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, “Dziennik Ustaw”,
2005, nr 17, poz. 141.
25. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty, “Dziennik Ustaw”, 2004, nr 256, poz. 2572.
26. Zawistowska A., Mniejszości w mediach: konteksty i granice prezentacji, “Pogranicze. Studia Społeczne”, 2007, v. XIII.
27. Бобрык A., Национальные меньшинства Польши в процессе общественной перемены. Вопрос численности, [in:]
Менталитет славян и иртеграционные процессы: история, современность, перспекмивы. Материалы IV междуна-
родной научной конференции (Гомель 26–27 мая 2005 г.), ed. Кириенко B. B., Гомель 2005.
28. Халадоўскі M., Прэзідэнцкае вета, “Ніва”, 8 лістападa 2015.