Закажите звонок

Отправить
×

Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.
×

List of publications for

×

Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Issue 1-2/2015

The role of logistics in the management of regional commodity markets

DOI: https://doi.org/10.29013/AJH-15-1.2-197-200

Pages: 197 - 200

Authors: Blahun I. S., Vasylyuk N. R.

Abstract: The article analyzes the current trends in regional commodity markets and identifies their potential for food security. The author systematizes the current findings on the role of logistics in regional commodity market management and discusses the advantages of the logistics approach.

Keywords: logistics, market management, regional economy, commodity market

Bibliography:
1. Жмайлова О. Г. Регіональний ринок продовольства: сучасний стан та перспективи розвитку. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://confcontact.com/2013_04_04_zhv/13_Zmaylova.htm
2. Ларіна Р. Р. Теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних систем: дис. д‑ра екон. наук:
08.10.01/Харківська національна академія міського господарства. – Х., 2006.
3. Логистика: Учебное пособие/Под ред. Б. А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 328 с.
4. Резнікова О. С. Стан та перспективи розвитку ринків продовольчих товарів: дис. канд. екон. наук: 08.07.02/Кримсь-
кий держ. агротехнологічний ун-т. – Сімф., 2005.
5. Шаповалова І. О. Структурно-сегментна модель ринку продовольчих споживчих ресурсів/І. О. Шаповалова//Куль-
тура народов Причерноморья. – 2009. – № 162. – С. 71–75. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.
nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/7018/20‑Shapovalova.pdf?sequence=1
6. Шевченко О. О. Підвищення ефективності функціонування продовольчого комплесу/О. О. Шевченко.//Державне
будівництво. – 2007. – № 2. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j‑pdf/DeBu_2007_2_25.pdf