Закажите звонок

Отправить
×

Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.
×

List of publications for

×

Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Issue 11-12/2016

NATURE AND SPECIFICITY OF AXEOLOGICAL APPROACH WITHIN TRAINING CADETS TO PROFESSIONAL ACTIVITY

DOI: https://doi.org/10.29013/AJH-17-11.12-39-47

Pages: 39 - 47

Authors: Andrey V. S.

Abstract: Aim: to concretize the nature and specifics of implementation praxeological approach in training military academy cadets to the profession Methods: synthesis technique, abstraction technique, generalization, comparison, systems analysis method. Results: based on a theoretical analysis of scientific literature the meaning of definitions such as “praxeology”, “praxeological approach”, “implementation praxeological approach within training cadets of the Military Academy” is specified. The brief analysis of historical landmarks of praxeology as scientific knowledge of intelligent action formation. It is summarized that the use of praxeological approach within training cadets of the Military Academy requires consideration of features of military-educational process, which is interpreted by the researches as organized and focused training and educational activities of commanders and officers related to training, education, physical and psychological development preparation of students on the one hand and as the work of students on mastering military knowledge and skills formation in his high moral and fighting qualities of military-professional skills and psychological preparedness for successful warfighting — on the other. These features include: atypical objects of HMEI teachers’ work, which are: person of the future officer as an active participant of military-educational process; specificity of means and methods of implementation of educational activities, such as competent, passionate, convincing word, culture of speech and its contours, knowledge, teaching skills, personal characteristics, lifestyle and behavior, style of the teaching and others. Academic novelty: the nature of the methods used within praxeology and have been adapted in the direction of the research training of cadets of the Military Academy to professional activity are newly analyzed in the article. Practical significance: the main conclusions of the article can be used by teachers of higher military educational institutions within the training of future officers

Keywords: praxeology, praxeological approach, cadets, action, activity, professional ativity, effectiveness, appropriateness.

Bibliography:
1. Barabanshchikov A. V. Voenno-pedagogicheskaya diagnostika/A. V. Barabanshchikov, N. I. Deryugin. – M.: VPA,
1995. – 108 s. (in Russian).
2. Naumenko M. I. Upravlinnia yakistiu viiskovoi osvity: teoriia, metodolohiia, praktyka/M. I. Naumenko,
Yu. I. Prykhodko//Nauka i oborona. – 2009. – № 1. – S. 40–50. (in Ukrainian).
3. Iahupov V. V. Pedahohichna tekhnika vykladachiv viiskovo-spetsialnykh dystsyplin [Elektronnyi
resurs]/V. V. Yahupov, M. A. Kryshtal//Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby
Ukrainy. – 2012. – Vyp. 5. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j‑pdf/Vnadps_2012_5_25.pdf. (in Ukrainian)
4. Sadova T. A. Prakseolohichni zasady profesiino-pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh vykhovateliv do
orhanizatsii piznavalnoi diialnosti ditei/T. A. Sadova//Visnyk Hlukhivskoho derzhavnoho pedahohichnoho
universytetu. – 2010. – Vyp. 16. – S. 23–27. (in Ukrainian).
5. Lovkina O. H. Henezys prakseolohichnykh idei: istoryko-filosofskyi kontekst/O. H. Lovkina//Filosofski obrii. –
2012. – Vyp. 27. – S. 4–12. (in Ukrainian).
6. Karpova V. V. Prakseolohichnyi pidkhid do profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh
pratsivnykiv/V. V. Karpova//Mova, kultura ta osvita: tezy dopovidei ta povidomlen Vseukr. nauk.-prakt. konf.
vykladachiv i studentiv (m. Vinnytsia, 18 kvitnia 2013 r.). – Vinnytsia: VNAU, 2013. – S. 158–164. (in Ukrainian)
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 11-12 (2016)
А. V. SHABALDAK NATURE AND SPECIFICITY OF AXEOLOGICAL APPROACH WITHIN TRAINING CADETS TO PROFESSIONAL ACTIVITY
Pedagogy
40
ISSN 2310-5593 (Print) / ISSN 2519-1209 (Online)
7. Filosofskij slovar’/pod red. I. T. Frolova. – 7‑e izd., pererab. i dop. – M.: Respublika, 2001. – 719 s. (in Russian)
8. Vsemirnaya ehnciklopediya: filosofiya/glavn. nauch. red. i sost. A. A. Gricanov. – M.: AST, 2001. – 1312 s. (in
Russian).
9. Monahova L. YU. Principy kollinearnosti i dopolnitel’nosti: kompetentnostnyj i praksiologicheskij
podhody v teorii i praktike professional’nogo obrazovaniya [EHlektronnyj resurs]/L. YU. Monahova,
V. S. Fedotova//Gumanitarnye nauchnye issledovaniya. – 2014. – № 5. – Rezhim dostupa: http://human.snauka.
ru/2014/05/6613 (in Russian).
10. Maron A. E. Pedagogicheskaya praksiologiya: struktura znaniya i modeli realizacii v professional’nom
obuchenii/A. E. Maron, L. YU. Monahova, V. S. Fedotova//CHelovek i obrazovanie. – 2012.– № 2. – S. 27–31.
(in Russian).
11. Sovremennyj slovar’ po pedagogike/sost. E. S. Rapacevich. – Mn.: «Sovremennoe slovo», 2001. – 928 s. (in
Russian).
12. Kavalerov V. A. Intentsii pedahohichnoi innovatyky v dyskursi prakseolohii/V. A. Kavalerov//Hileia. Ser.:
Istorychni nauky. Filosofski nauky. Politychni nauky. – 2012. – Vyp. 57 (№ 2). – S. 489–494. (in Russian).
13. Espinas A. Les Origines de la Technologie/A. Espinas. – Paris: F. Alcan, 1897. – 295 r. (in English).
14. Kotarbinskij T. Zadachi prakseologii. Izbrannye proizvedeniya/Tadeush Kotarbinskij. – M.: Izdatel’stvo inostrannoj
literatury, 1963. – 912 s. (in Russian).
15. Kotarbinskij T. Traktat o horoshej rabote/Tadeush Kotarbinskij; per. s pol’sk. – M.: «Ehkonomika», 1975. –
271 s. (in Russian).
16. Slutskyi Ye. Vyznannia. Tvorcha spadshchyna z pohliadu suchasnosti/Yevhen Slutskyi; za red. V. D. Bazylevycha. –
K.: Znannia, 2007. – 919 s. (in Ukrainian).
17. Mizes L. fon. CHelovecheskaya deyatel’nost’: traktat po ehkonomicheskoj teorii/L. fon Mizes. – CHelyabinsk:
Socium, 2005. – 878 s. (in Russian).
18. Khodakivskyi Ye. I. Ekonomika ta menedzhment pratsi (prakseolohichnyi aspekt): navch.
posib./Ye. I. Khodakivskyi, Yu. V. Bohoiavlenska. – Zhytomyr: ZhDTU, 2004. – 378 s. (in Ukrainian).
19. Kolesnikova I. A. Pedagogicheskaya prakseologiya: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ped. ucheb.
zaved./I. A. Kolesnikova, E. V. Titova. – M.: Izd. centr «Akademiya», 2005. – 256 s. (in Russian).
20. Alekseeva T. B. Kul’turologicheskij podhod v sovremennom obrazovanii/T. B. Alekseeva. – SPb.: Knizhnyj dom,
2008. – 352 s. (in Russian).
21. Selevko G. K. Enciklopediya obrazovatel’nyh tekhnologij./G. K. Selevko; v 2 t.; T.1. – M.: NII shkol’nyh
tekhnologij, 2006. – 816 s. (in Russian).