Закажите звонок

Отправить
×

Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.
×

List of publications for

×

The European Journal of Literature and Linguistics, Issue 2/2016

Genesis and poetics of triplets

DOI: https://doi.org/10.29013/EJLL-16-2-46-50

Pages: 46 - 50

Authors: Yulchiyev Q. V.

Abstract: The article consiteres genesis and poetics of Uzbek triplets. The author investigates pre islam period of Uzbek literature and folklore and realises that triplet of modern Uzbek literature has deep roots

Keywords: triplets, poetics, genesis, detail, composition, tercet, terzarima, image

Bibliography:
1. Alpomish: O‘zbek xalq qahramonlik dostoni. – T.: Sharq, 2010.
2. O‘zbek xalq topishmoqlari. – T.: Cho‘lpon, 2012.
3. Бойқўзиев А. Чўли Ироғим. – Т.: O‘zbekiston, 2014.
4. Веселовский А. Н. Историческая поэтика. – М.: Высшая школа, 1989.
5. Гўзал Бегим. Сукунат жаранглари. – Т.: Ёзувчи, 1998, – Б.22.
6. Гўрўғлининг туғилиши. – Т.: Адабиёт ва санъат,1967.
7. Жонузоқ Н. Томчилар. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1997.
8. Калмыцкие трехстишия. – Элиста: Калм. кн. изд-во, 1987. – 200 с. http://kalmyk.info/index.php/ru/menucaltural/
10‑traditions
9. Коллектив. Адабиёт назарияси. 2 томлик. – Т.: Фан,1978, 1‑том.
10. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М., Адабиётшунослик луғати. – Т: Академнашр, 2010.
11. Қутбиддин А. Бахтли йил: Шеърлар. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1991.
12. Маматқулов М. Р. Қадимги туркий адабиётда жанрлар поэтикаси. Фил.фан.ном. … дис. автореф. – Т.: ТАИ,
2004.
13. Насимхон Раҳмон. Турк ҳоқонлиги. – Т.: Халқ мероси, 1993.
14. Носиров Р. Халқ қўшиқлари композицияси. – Т.: Фан, 2006.
15. Обиджон, Анвар. Танланган шеърлар. – Т.: Шарқ, 2006.
16. Ойбек. МАТ. 19 томлик. – Т.: Фан,1979, 1‑том.
17. Оқ олма, қизил олма. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1972.
18. Парфи, Рауф. Қайтиш: Лирика. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1981.
19. Рауф Парфи. Сўнгги видо. – Т.: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2006.
20. Раҳимов А. Ўзбек романи поэтикаси (сюжет ва конфликт). Фил.фан.док. … дис. автореф. – Т.: ТАИ, 1993.
21. Салаев Ф., Қурбониёзов Г. Адабиётшунослик атамаларининг изоҳли сўзлиги. – Т.: Янги аср авлоди, 2010.
22. Увайсий. Девон. –Т.: Фан. 1959.
23. Улуғбек Ҳамдам. Узоқдаги Дилнура. – T.: Akademnashr. 2010.
24. Ўзбек халқ ижоди. Кўп томлик.Топишмоқ. – Т.: Адабиёт ва санъат. 1981.
25. Ўзбек халқ мақоллари. – Т.: “Шарқ”, 2003.
26. Файзулло, Вафо, Хут. –Т.: Чўлпон. 1993.
27. Фарида Афрўз. Тасбеҳ. Четки, Posary. – Т.: Шарқ, 2007.
28. Фахриёр. Аёлғу. – Т.: Шарқ. 2004.
29. Ҳамза.ТАТ. Беш томлик. – Т.: Фан, 1988, 2‑том.
30. Хуршид Даврон. Баҳордан бир кун олдин. – Т.: Шарқ, 1997.
31. Чўлпон. Яна олдим созимни. – Т.: Адабиёт ва санъат. 1991.
32. Шер, Абдулла, Хоккулар//Шарқ Юлдузи. 1991, № 4.