Закажите звонок

Отправить
×

Спасибо!

Ваша заявка успешно отправлена. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.
×

List of publications for

×

The European Journal of Literature and Linguistics, Issue 3/2019

EARLY POETRY OF LINA KOSTENKO AS A PRECURSOR OF THE 1960s GENERATION

DOI: https://doi.org/10.29013/EJLL-19-3-16-21

Pages: 16 - 21

Authors: Guo Y.

Abstract: Abstract. The article reveals the research of Lina Kostenko’s poetry, published in Dnipro magazine in the 1950s – 1960s. The main motives of the poems, the key poetic images and the peculiarities of the poetess’s idiostyle have been analysed. It has been substantiated that both the author’s worldview and her first poetic works feature Lina Kostenko as one of the representatives of the 1960s generation. These issues are considered to be crucial in comprehension of poetry artistic value of the whole generation of writers.

Keywords: Keywords: precursor, early poetry, philosophical problems, moral and ethical issues, the 1960s generation.

Bibliography:
1. Анісімова Н. Світоглядні й естетичні засади поетичних поколінь 60–80-х років ХХ століття / Ніна
Анісімова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні
науки: [зб. наук. ст.]. – Бердянськ: ФО – П Ткачук О. В., 2015. – Вип. 8. – С. 83–90.
2. Башкирова О. Контамінація фольклорної казки в ранньому ліро-епосі Ліни Костенко. Электронный
доступ: URL: http://www.info-library.com.ua/books-text‑10716.html
3. Брюховецький В., Костенко Ліна: Нарис творчості / В. Брюховецький. – К.: Дніпро, 1990. – 262 с.
4. Дроздовський Д. Українське шістдесятництво: розставляючи крапки … Электронный доступ:
URL: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21D
BN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukralm_2013_14_20.pdf
5. Костенко Л. Ван-Гог. Альтернатива барикад, Цариця Астинь, Голуба дистанція, Якщо це вимагає
пояснення, Ліс, Посмішки / Ліна Костенко // Дніпро. 1964. – № 12. – С. 60–62.
6. Костенко Л. З нових поезій / Ліна Костенко // Дніпро. 1961. – № 8. – С. 62–63.
7. Костенко Л. На світі можна жить без еталонів, Коли прибуває смуток / Ліна Костенко // Дніпро.
1958. – № 2. – С. 62–63.
8. Костенко Л. Латаю парус, Лідія Койдула на чужині / Ліна Костенко // Дніпро. 1957. – № 6. – С. 39–40.
9. Костенко Л. Я виростала у садах, Опадає вишневий цвіт, Шлях, Висота / Ліна Костенко // Дніпро.
1956. – № 10. – С. 36–37.
10. Кошелівець І. Сучасна література в УРСР / Ігор Кошелівець. – Мюнхен, 1964. – 379 с.
11. Криловець Н. Філософська поезія Ліни Костенко: автореф… канд. філол. наук: 10.01.01 / Наталія
Криловець. – Острог, 2012. – 20 с.
12. Панченко В. Є., Костенко Ліна // Костенко Л. [Текст]: біобібліогр. покажч / М-во культури
України, Нац. парлам. б-ка України; упоряд.: Г. В. Волянська, Л. А. Кухар; авт. нарису В. Є. Панчен-
ко; наук. ред. В. О. Кононенко. – К.: Нац. парламент. б-ка, 2015. – 288 с.
13. Тарнавський Ю. Акварій у морі. Про минуле і сучасне Нью-Йоркської групи / Юрій Тарнавський
// Кур’єр Кривбасу. 2006. – № 2000. – С. 160–177.
14. Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління: (історико-літературний
та поетикальний аспекти). – К.: Смолоскип, 2010. – 632 с.
15. Хархун В. П. Митець як об’єкт психологічного портретування (за віршем Ліни Костенко «Ваг
Гог» / Валентина Хархун // Література та культура Полісся. Сер.: Філологічні науки. 2013. –
Вип. 74. – С. 138–145.